acasă / Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

1. Date de identificare și contact ale Let's Work bv

Let's Work o agenție privată acreditată pe piața muncii pentru intermediere în Regiunea Flamandă sub numărul VG. 45/BU(C), în Regiunea Bruxelles Capitală sub numărul: 00015-405-20130404 și pentru selecție în Valonia sub numărul: W.RS.1844

1.1. Identitatea Let's Work

În scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea privind protecția datelor și GDPR Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), operatorul:
Let's Work bv
sediul social: Hendrik Consciencestraat 9 bus 2, 8500 Kortrijk
Este înregistrat în K.B.O. (Baza de date de identificare a întreprinderilor) sub numărul BE 0462.733.946

1.2. Date de contact Let's Work bv

Puteți contacta compania prin intermediul Departamentului de Relații cu Clienții la următoarea adresă: Nijverheidskaai 3 bus 32, 8500 Kortrijk.

Tel.: +32 56 24 15 58
email: info@letswork.be
Web: www.letswork.be

1.3. Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DPO - Data Protection Officer) pentru întrebări legate declarația de confidențialitate de mai jos.

Ivan Deneweth

Tel.: +32 56 24 15 58
email: privacy@letswork.be

2. Domeniu de aplicare

Legislația privind protecția datelor se referă la „Legea privind protecția vieții private" în vigoare până la 24/05/2018 inclusiv și de la 25/05/2018 la "Regulamentul general privind protecția datelor“.

Legea privind protecția vieții private se referă la Legea belgiană din 8 decembrie 1992 privind protejarea vieţii personale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal se referă la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice [...]“ și legile și hotărârile de punere în aplicare ale acestuia (GDPR).

Această politică de confidențialitate a Let's Work bv se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal de către Let's Work bv în cadrul recrutării și selecției candidaților și găsirii joburilor potrivite pentru aceștia. Această politică de confidențialitate a Let 's Work bv vă este furnizată în conformitate cu articolul 13 et eq.

3. Scopurile prelucrării

Datele dvs. vor fi colectate în principal în scopul recrutării și selecției persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și găsirii unui loc de muncă adecvat, inclusiv:

 • administrarea datelor angajatului candidat
 • analiza și potrivirea candidaților cu locurile de muncă disponibile
 • comunicarea cu candidatul
 • marketingul direct al posturilor vacante, cu permisiunea explicită a candidatului
 • evaluarea și organizarea testelor candidaților
 • administrarea salariilor
 • comunicare cu clientul în cadrul unui loc de muncă disponibil și/sau alocării la un loc de muncă
 • comunicarea în cadrul mesajelor obligatorii în contextul angajării (de ex.: la declarația dimona, numărul dvs. național este transmis serviciilor de asigurări sociale, în caz de accidente transmitem datele dvs. cu caracter personal (și informațiile medicale) asigurătorului nostru de accidente de muncă,...)

4. Temeiuri juridice ale prelucrării

În calitate de operator, Let 's Work poate prelucra datele dvs. cu caracter personal numai pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele temeiuri juridice:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru luarea de măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice încredințate operatorului;
 • Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime ale operatorului sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care interesele persoanei vizate sunt mai importante decât cele ale operatorului.

5. Prelucrarea datelor în calitate de operator

5.1. Date cu caracter personal

În contextul recrutării, selecției și potrivirii, Let 's Work bv va prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Date de identificare
 • Date legate de locație
 • Date de comunicare
 • Număr de înregistrare în Registrul Naţional
 • Date fiscale
 • Structura familială
 • Detalii financiare
 • Educație și formare
 • Profesia și competențele
 • Note luate în timpul interviului

 

5.2. Categorii speciale

 

Let 's Work prelucrează numai categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 9 din GDPR.

5.3. Termen pentru stocare

Let 's Work aplică termenul de 2 ani pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal.

În orice caz, datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate în conformitate cu legislația specifică, precum și cu termenele legale de prescripție, care ne obligă să păstrăm datele dvs. cu caracter personal mai mult timp, de exemplu, pentru a ne proteja în cazul unei cereri în instanță.

6. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

 • prezentare clară, concisă, transparentă și ușor de înțeles: Acest lucru trebuie să fie oferit într-o formă ușor accesibilă și într-un limbaj de scriere clar și simplu. În calitate de operator al datelor dvs., ne angajăm să furnizăm informațiile pe care le solicitați în termen de o lună de la primirea solicitării dvs. Există excepții de la perioada menționată, în funcție de complexitatea solicitării dvs., după cum se descrie la articolul 12 alineatul 3 din GDPR.
 • acces la datele dvs. cu caracter personal: Aveți dreptul la informații despre prelucrarea de către Let's Work bv a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă nu găsiți în politica de confidențialitate informațiile necesare legate de această prelucrare, puteți lua legătura cu Let 's Work bv la adresele menționate la articolul 1.
 • posibilitatea de rectificare: Puteți solicita acces la datele dvs. și puteți și să le modificați (să solicitați rectificarea lor).
 • dreptul la ștergerea datelor: În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a fi uitat în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile prevăzute, cu excepția cazului în care suntem împiedicați prin lege să dăm curs cererii dvs.
 • Aveți dreptul să restricționați (temporar) prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe, de exemplu, pentru a împiedica ștergerea anumitor documente de care aveți nevoie din fișierele noastre în litigii sau, de exemplu, pentru a împiedica întocmirea anumitor documente de către noi la vechea dvs. adresă, atât timp cât procedura de schimbare a adresei/domiciliului dvs. este în curs de desfășurare...
 • posibilitatea de a fi informat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, dacă vi se solicită acest lucru.
 • dreptul la portabilitatea datelor: În calitate de persoană vizată, puteți solicita ca datele disponibile să fie transferate direct unui alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și prin intermediul unui suport electronic.
 • drept de opoziție: De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive serioase și legitime.
 • dreptul de retragere a consimțământului: În măsura în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. prealabil, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul.
 • procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: fiecare aplicație este gestionată individual și manual. Nicio procedură nu este complet automatizată. Aveți dreptul să vă opuneți creării de profiluri (o formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, pe baza căreia sunt evaluate aspectele personale ale persoanelor fizice, de exemplu, prin intermediul rețelelor sociale).

 

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în acest scop.

 

Dreptul nu se aplică atunci când:
1. luarea deciziilor este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;
2. este permisă prin lege;
3. se bazează pe consimțământul explicit.

Aceste drepturi sunt supuse anumitor limitări. Acestea sunt enumerate în articolul 23 din GDPR.

6.1. Comunicare

Pentru a pune în aplicare fiecare dintre drepturile descrise în prezenta politică de confidențialitate, persoana vizată poate contacta Let 's Work bv:

 • prin poștă;
 • prin e-mail la privacy@letswork.be;
 • prin intermediul unei cereri prin intermediul site-ului web.

 

Pentru punerea în aplicare a GDPR, Let's Work bv va furniza gratuit o copie a datelor cu caracter personal referitoare la persoana dvs. În cazul în care persoana vizată depune o cerere prin mijloace electronice și cu excepția cazului în care se solicită altfel, informațiile sunt furnizate într-o formă electronică similară utilizată.

 

În cazul în care cererile sunt vădit nefondate sau excesive, în special din cauza naturii lor repetitive, Let's Work bv poate:

 • percepe o taxă rezonabilă în funcție de costurile administrative aferente furnizării informațiilor sau comunicării sau adoptării măsurilor solicitate;
 • refuza să răspundă solicitării.

 

În cazul în care Let's Work bv are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care face solicitarea, după cum se descrie la articolul 6.2 de mai sus, Let's Work bv poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

 

6.2. Reclamaţii

6.2.1. Procesate de Let's Work

Aveți dreptul de a depune o plângere la Let's Work bv prin:

 

Let 's Work bv va furniza persoanei vizate informațiile dorite cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare a solicitării sale, fără întârzieri inutile și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea solicitării. Let 's Work bv vă va notifica cu privire la o astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, precizând motivul acestei întârzieri.

 

În cazul în care Let 's Work bv nu răspunde solicitării dvs., Let' s Work bv vă va informa cu privire la motivele pentru care nu a luat nicio măsură fără întârziere și cel târziu în termen de o lună de la primirea solicitării.

6.2.1. Cerere operată de autoritatea pentru protecția datelor

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Comisia belgiană pentru protecția vieții private (cunoscută și sub numele de Autoritatea pentru protecția datelor):

Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Comisia pentru protecția vieții private)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
tel.: +32 (0)2 274 48 00
fax.: +32 (0)2 274 48 35
email: commission@privacycommission.be
web: www.privacycommission.be/nl

Acest lucru nu aduce atingere posibilității de luare de măsuri de către o instanță civilă. Dacă ați suferi daune ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, puteți depune o cerere de despăgubire.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal și transferul datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în țara în care se află sediul social al Let's Work bv sau într-o altă locație din Uniunea Europeană.
Datele dvs. vor fi transmise sau prelucrate numai de țările al căror nivel de protecție poate fi considerat adecvat. Comisia Europeană a stabilit țările care sunt recunoscute.

Anumiți terți prelucrează date cu caracter personal în numele organizației noastre pentru a îndeplini o anumită sarcină. Încheiem acorduri de prelucrare cu toate aceste organizații, care acționează în calitate de prelucratori, și facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acestea vă protejează în mod adecvat datele cu caracter personal.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi vândute, închiriate, distribuite sau puse în alt mod la dispoziția terților, cu excepția celor descriși mai sus sau cu consimțământul dvs. prealabil.

În funcție de scopul și necesitatea prelucrării, datele cu caracter personal pot fi divulgate următorilor destinatari:

 • alte companii private (cum ar fi clienții)
 • autorități de asigurări sociale
 • secretariat social
 • servicii de protecție și prevenție
 • Hosting Provider
 • companii afiliate din cadrul Grupului Let's Work
 • societatea de audit

În cazuri rare, este posibil să fim nevoiți să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal în temeiul unui ordin judecătoresc sau pentru a respecta alte legi sau reglementări obligatorii.

 

8. Securitate

Ne asigurăm că sunt luate în permanență măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a vă asigura datele cu caracter personal, pentru a asigura confidențialitatea datelor dvs. De exemplu, parolele noastre sunt actualizate cu regularitate, iar accesul la datele dvs. sau realizarea de copii de rezervă a fost securizat.
În plus, ne asigurăm că numai persoanele autorizate au acces la datele dvs.

acest website folosește module cookie

Anumite module cookie sunt necesare pentru ca website-ul să funcționeze corect și nu le poți refuza dacă dorești să vizitezi site-ul. Alte module cookie le folosim în scopuri de analiză a datelor. Acestea le poți refuza dacă dorești.

mai multe informații despre module cookie